Privacy statement

Stichting Vrienden van de Willespoort, gevestigd aan de Vossestaart 1, 3648 HP teWilnis, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Het bestuur van de Stichting Vrienden van de Willespoort is te bereiken via het contactformulier of via email adres bestuur@vriendenvandewillespoort.com .

Persoonsgegevens die wij verwerken
Stichting Vrienden van de Willespoort (verder te noemen ‘Stichting’) verwerkt jouw persoonsgegevens omdat je oud-leerling of oud-leerkracht bent van de Willespoort of omdat je je hebt aangemeld als donateur, hebt aangemeld voor een door ons georganiseerde activiteit en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Afhankelijk van de verhouding tussen jou en de Stichting Vrienden van de Willespoort kunnen we de volgende persoonsgegevens van je verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • E-mailadres
  • Adres
  • Telefoonnummer
  • Jaar van schoolverlaten
  • Gegevens van donaties

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Wij verwerken geen bijzondere of gevoelige persoonsgegevens.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken   
Stichting Vrienden van de Willespoort verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van je donatie
  • Gegevens bewaren waartoe wij wettelijk verplicht zijn
  • Het in contact kunnen treden met oud-leerlingen en oud-leerkrachten van de Willespoort

Geautomatiseerde besluitvorming
Stichting Vrienden van de Willespoort neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een bestuurslid van Stichting Vrienden van de Willespoort) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Stichting Vrienden van de Willespoort bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens:

Persoonsgegevens donateurs

> 3 jaar na de laatste schenking (met uitzondering van gegevens waarvoor wettelijk verplichte bewaartermijnen gelden)> sturen van de nieuwsbrief en contactmogelijkheid in het kader van herinnering aan de donatie

Persoonsgegevens oud-leerlingen en oud-leerkrachten

> zo lang de Willespoort bestaat > Het in contact kunnen treden van de stichting met oud-leerlingen en oud-leerkrachten, bijvoorbeeld door het sturen van de nieuwsbrief. Bij de oud-leerlingen maken we in ons bestand het onderscheid tussen diegenen die wel en niet de nieuwsbrief willen ontvangen.

Persoonsgegevens overige contacten> 2 jaar > Om in contact te kunnen treden
We zullen de bewaartermijnen periodiek evalueren om ervoor te zorgen dat deze nog aan alle vereisten voldoen.

Delen van persoonsgegevens met derden
Stichting Vrienden van de Willespoort verkoopt nooit je gegevens en verstrekt je gegevens niet aan derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met je of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met eventuele bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens. Stichting Vrienden van de Willespoort blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Stichting Vrienden van de Willespoort gebruikt geen cookies op haar website.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Stichting Vrienden van de Willespoort en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van je hebben in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar bestuur@vriendenvandewillespoort.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van jouw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek. Stichting Vrienden van de Willespoort wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Stichting Vrienden van de Willespoort neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via bestuur@vriendenvandewillespoort.com.

Versie 1.0

Stichting Vrienden van de Willespoort, ©, 2021

%d bloggers liken dit: